Blisko Siebie – Centrum Diagnozy, Terapii i Wsparcia

Regulamin korzystania z usług Blisko Siebie – Centrum Diagnozy, Terapii i Wsparcia

I. Podstawowe informacje

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz sprzedaży produktów przez Centrum Diagnozy, Terapii i Wsparcia prowadzone przez Marinę Khachatryan – Zagórską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PORADNICTWO I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE MARINA KHACHATRYAN-ZAGÓRSKA, NIP: 6452564974, REGON: 385940160, ADRES: ul. Ratuszowa 9, 42-600 Tarnowskie Góry – zwane dalej Centrum.

Dane kontaktowe tel: 535 110 586, adres e-mail: [email protected]

 1. Podstawowe pojęcia:
  1. Klient – osoba dokonująca zakupu usług, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 
  2. Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta z usług w celach, które są bezpośrednio związane profilaktyką zdrowia psychicznego i uzyskiwaniem pomocy psychologicznej;
  3. Usługa – usługi świadczone przez Psychologa lub inną osobę posiadającą uprawnienia, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługa terapii;
  4. Materiał – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
  5. Płatność – opłata za usługi świadczone przez Psychologa, które mogą być przedmiotem zamówienia;
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin;
  7. Strona internetowa – strona Centrum, na której prowadzona jest sprzedaż usług pod adresem https://centrumbliskosiebie.pl;
  8. Dzień – oznacza dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określa Regulamin oraz opis usługi/oferta, a także indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione).
 2. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określa Regulamin oraz opis usługi/oferta, a także indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione). 
 3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

II. Ogólne zasady świadczenia Usług przez Centrum

 1. Usługi świadczone przez Centrum wykonywane są z należytą starannością i z zachowaniem wymaganej jakości usług. 
 2. W przypadku gdy wymaga tego rodzaj świadczonej usługi, Klient/Pacjent (lub osoba na rzecz której usługa jest realizowana) zobowiązana jest do wypełnienia w dobrej wierze i zgodnie z prawdą Ankiety psychologicznej oraz udzielenia zgody na przetwarzanie przekazanych danych wrażliwych (danych szczególnej kategorii). Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 3. Wypełniając Ankietę psychologiczną Klient/Pacjent (lub osoba na rzecz której usługa jest realizowana) ma obowiązek podać prawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia psychicznego, cech osobowości, historii życia oraz innych okoliczności istotnych dla prawidłowej realizacji usługi ponieważ warunkują one prawidłową realizację usługi.
 4. W zależności od rodzaju i zakresu świadczonej usługi, pierwsza wizyta zawsze będzie poprzedzona konsultacją wstępną. 
 5. Klient/Pacjent (lub osoba na rzecz której usługa jest realizowana) zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
 6. Klient/Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Centrum nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych rezultatów przez Klienta/Pacjenta (lub osobę na rzecz której usługa jest realizowana) z uwagi na złożoność czynników psychologicznych mających wpływ na efekty terapii. Strony przyjmują do wiadomości, że sesje terapeutyczne zawierają indywidualną interpretację stanu psychicznego, kontekstu życiowego, a zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu. 
 7. Zalecenia terapeutyczne, program terapeutyczny oraz inne materiały przekazywane przez Centrum przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klienta/Pacjenta (lub osoby, na rzecz której usługa jest realizowana) i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. 
 8. Z uwagi na fakt, iż w przypadku Usług indywidualnych oferowanych przez Centrum, usługi te są przygotowywane indywidualnie dla Klienta/Pacjenta (lub osoby, na rzecz której usługa jest realizowana), przekazanie do stosowania otrzymanych materiałów osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu, o czym klient/pacjent został poinformowany. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim i niewłaściwego użycia materiałów i treści uzyskanych przez Klienta (lub osobę, na rzecz której usługa jest realizowana) w związku ze świadczeniem usług przez Centrum.

III. Sposób i termin realizacji umowy w zakresie produktów elektronicznych, Usług, Konsultacji Indywidualnych, Dla Par oraz Szkoleń/Warsztatów.

 1. Warunki realizacji usług i zasady współpracy są określane przez Regulamin Centrum oraz opis oferowanych produktów i usług, wraz z ewentualnymi indywidualnymi uzgodnieniami. 
 2. W przypadku wystąpienia niezgodności między treścią Regulaminu, a opisem produktu, szczególnie dotyczących terminu realizacji, decydujący jest opis produktu lub oferta.

  Produkty elektroniczne / szkolenia online

 3. Jeśli występują rozbieżności między treścią indywidualnych uzgodnień, Regulaminem lub opisem produktu/ofertą, to wiążące są indywidualne uzgodnienia.
 4. Jeśli zakup dotyczy produktu elektronicznego, dostęp do niego zostanie udostępniony Kupującemu natychmiast po skutecznej płatności.
 5. Produkt elektroniczny, takie jak kursy lub inne materiały elektroniczne, których dostęp nie jest natychmiastowy po zakupie, będzie udostępniany stopniowo w kolejnych dniach kursu lub od razu, zgodnie z opisem produktu i harmonogramem. 
 6. Jeśli zakup obejmuje dostęp do grupy na Facebooku, innych platform lub do webinarów/nagrań na żywo, Kupujący otrzymuje dostęp do tych miejsc natychmiast po zakupie lub w określonym terminie zgodnie z charakterem i opisem produktu (np. przed rozpoczęciem kursu). 
 7. W przypadku problemów z uruchomieniem udostępnianych plików lub materiałów, Kupujący powinien skontaktować się z Centrum.

  Umawianie na wizyty za pośrednictwem formularza online

 8. Konsultacje, wizyty lub pakiety konsultacji są płatne. 
 9. Rezerwacja realizowana jest przez zewnętrzny system Bookero, którego skrypt udostępniamy na naszej stronie w zakładce https://centrumbliskosiebie.pl/umow-wizyte
 10. Płatność za wizytę pobierana jest z góry tj. przed wizytą. Opłacenie rezerwacji jest warunkiem zajęcia wybranego terminu.
 11. Istnieje możliwość zmiany terminu konsultacji tylko raz, w ciągu 14 dni od zawarcia daty płatności. 
 12. Umówienia się na konsultację wstępną w Centrum, bądź zapisanie się i tym samym zarezerwowanie miejsca na udział w zorganizowanych zajęciach grupowych powoduje, że wpłacona cena usługi nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z ustalonego terminu.
 13. Czas trwania konsultacji zależny jest od rodzaju wizyty i może on wynosić maksymalnie 90 minut dla konsultacji dla par oraz 150 minut dla zajęć grupowych. Dokładny wykaz usług wraz z czasem trwania dostępny jest w zakładce z Cennikiem: https://centrumbliskosiebie.pl/cennik/

  Szkolenia/Warsztaty

 14. Szczegółowe informacje dot. terminu realizacji szkoleń/warsztatów określa opis na stronie z dostępnymi terminami.
 15. Dokonując płatności w systemie rezerwacyjnym, Kupujący zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w ww. wydarzeniach.
 16. Każda rezerwacja obejmuje jedno miejsce na Warsztatach.
 17. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania Szkoleń/Warsztatów w przypadku braku osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby uczestników lub z przyczyn losowych. W takim przypadku Centrum zwraca dokonane płatności, które zostały pobrane od Uczestników na rachunek bankowy z którego zostały dokonane płatności lub poprzez system za pomocą którego dokonano płatności.

IV. Zasady umawiania wizyt

 1. Aby umówić wizytę w Centrum, Klient powinien podjąć następujące kroki:
  a) na stronie internetowej Cetnrum przejść do zakładki https://centrumbliskosiebie.pl/umow-wizyte
  b) Wybrać usługę, pracownika oraz preferowany termin wizyty w dostępnym formularzu oraz przejść do kolejnego kroku klikając w przycisk “Przejdź do podsumowania”
  c) W kolejnym kroku należy podać swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.
  d) Ostatnim krokiem jest opłacenie wizyty/uczestnictwa w warsztatach za pośrednictwem bramki płatniczej PayU. Bramka umożliwia szybkie płatności online lub płatność BLIK.
 2. Po opłaceniu zamówienia automatycznie zostanie potwierdzony termin. System poinformuje Klienta o tym fakcie wysyłając wiadomość e-mail.
 3. Na 24 godziny przed wizytą Centrum wysyła przypomnienie SMS.
 4. Wizyty mogą zostać zarezerwowane z wyprzedzeniem maksymalnie 30 dniowym.
 5. Nie ma możliwości zmiany lub anulowania wizyty w terminie późniejszym niż 24 godziny przed terminem wizyty.

V. Zasady płatności za wizytę, czyli jak opłacić konsultacje/warsztaty

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą: przelewu elektronicznego (szybkich przelewów) lub płatnością BLIK. Płatności, o których mowa są dokonywane za pośrednictwem bramki płatniczej PayU. 
 2. Płatności dokonywane za pomocą przelewu elektronicznego należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że coś innego wynika z ustaleń stron lub opisu produktu.
 3. Dopóki wizyta nie zostanie opłacona wybrany termin nie zostanie zarezerwowany.
 4. Czas na płatność po wypełnieniu formularza wynosi 2 godziny.
 5. Centrum nie gwarantuje dostępności wybranego terminu w przypadku opóźnionej płatności.

VI. Odwołanie wizyty, czyli kiedy i jak mogę odwołać wizytę 

 1. Niniejsze postanowienia dotyczą możliwości odwołania wizyty przez Klientów korzystających z usług Centrum. 
 2. Klient/Pacjent ma prawo odwołać wizytę w terminie 14 dni przed planowaną datą wizyty. 
 3. W celu dokonania odwołania wizyty, Klient powinien poinformować Centrum o swojej decyzji, wysyłając na przykład e-mail, kontaktując się telefonicznie lub anulować swoją wizytę w systemie rezerwacyjnym – zgodnie z linkiem, który dostarczony jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wizyty. 
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odwołania wizyty w przypadku:
  a) świadczenia usług, jeżeli Centrum w pełni zrealizowało umówioną wizytę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem wizyty, że po zrealizowaniu wizyty nie przysługuje mu prawo do odwołania;
  b) dostarczenia produktów elektronicznych, jeżeli dostarczenie produktu rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odwołania wizyty i po poinformowaniu go przez Centrum o utracie prawa do odwołania wizyty.
 5. Należy pamiętać, że w przypadku odwołania wizyty przez Klienta, który wcześniej umówił wizytę, nie przysługuje zwrot środków albowiem w przypadku usług zdrowotnych jakimi są usługi psychologiczne świadczone przez centrum nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o prawach konsumenta ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

VII. Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Centrum dba o wysoką jakość świadczonych usług, w tym konsultacji, coachingu, szkoleń i warsztatów grupowych. 
 2. Klient/Pacjent ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług. Do odpowiedzialności za jakość usług mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
 3. Reklamację należy wysłać na adres Centrum podany w Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. 
 4. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Centrum wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Centrum niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
 5. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta. 
 6. Należy pamiętać, że powyższe postanowienia uwzględniają specyfikę działalności Centrum, które świadczy jedynie usługi, takie jak konsultacje, coaching, szkolenia i warsztaty grupowe oraz sprzedaż produktów cyfrowych tj. kursy wideo.

VIII. Warunki techniczne

 1. Centrum oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet wiążą się z ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego Klient powinien stosować odpowiednie środki techniczne, które minimalizują wspomniane zagrożenia. Zaleca się korzystanie z programów antywirusowych oraz narzędzi ochrony tożsamości podczas korzystania z Internetu. 
 2. Centrum nigdy nie prosi Klienta o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.
 3. W celu składania zamówienia, Klient/Pacjent musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. 
 4. Zakupione produkty elektroniczne, takie jak pliki w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, wymagają posiadania programów obsługujących te rodzaje plików. 
 5. Przy zakupie produktów dostępnych online, Klient musi posiadać urządzenie z aktualną przeglądarką internetową, która jest obsługiwana przez producenta i zapewnia dostęp do Internetu. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Centrum nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W ramach korzystania z usług zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz podejmowania działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 3. Prawem właściwym jest zawsze prawo polskie.
 4. Rozstrzyganie sporów i reklamacje drogą polubowną.
  a) Konsument ma możliwość skorzystania z polubownego rozstrzygania sporów i reklamacji, w tym m.in. z platformy ODR (Rozstrzyganie Sporów Online) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, która służy rozstrzyganiu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.
  b) Kupujący zamieszkały na terenie Polski ma możliwość zwrócenia się do: sądu w celu rozstrzygnięcia sporu.
 5. Centrum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. 
 6. W przypadku umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, obowiązuje wersja Regulaminu obowiązująca w chwili zawarcia umowy przez Kupującego. 
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy.
 8. Zasady ochrony danych osobowych są uregulowane w Polityce prywatności Centrum.